Hevelianum w Gdańsku

Sprawozdania finansowe Jednostki:

 

 

2020 r.

Sprawozdanie finansowe Hevelianum z 2020 r. - link do wewnętrznej strony

 

2019 r.

Zgodnie z artykułem 34 ustęp 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych,  samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - sprawozdanie finansowe Jednostki za 2019 rok zostało obublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych.

Link do publikacji: https://www.gdansk.pl/download/2020-07/152698.pdf

 

2018 r.

Zgodnie z artykułem 34 ustęp 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych,  samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - sprawozdanie finansowe Jednostki za 2018 rok zostało obublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych.