Hevelianum w Gdańsku

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

 

Administrator danych osobowych:

Hevelianum

ul. Gradowa 6

80-802 Gdańsk

 

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@hevelianum.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Pan Krzysztof Gliński, adres kontaktowy: iod@hevelianum.pl

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

Cele i podstawy przetwarzania

RODO - Rozporządzenie o ochronie danych osobowych.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), realizacji umowy, jaką zawarliśmy z Państwem (art. 6 ust. 1 lit.b RODO), realizacji zadań w interesie publicznym, np. działań edukacyjnych czy kampanii społecznych (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), a także w zakresie, w jakim wyrazili Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami, do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe będzie nadzorujący naszą pracę Urząd Miejski w Gdańsku, a także Gdańskie Centrum Usług Wspólnych, prowadzące m.in. sprawy księgowe Hevelianum. Ponadto odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane, są podmioty świadczące usługi na rzecz Hevelianum, w tym uprawnione do obsługi doręczeń, podmioty, z którymi Hevelianum zawarło umowę na świadczenie usług ochrony, w tym monitoringu wizyjnego, a także usługi obsługi informatycznej.

 

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.) – przez czas określony w tych przepisach.

Dane z monitoringu wizyjnego przetwarzane są przez okres maksymalnie 3 miesięcy.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu:

a)    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

c)    prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

d)    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 

Polityka Cookies

Wszystko na temat danych zbieranych przez strony internetowe: https://bip.hevelianum.pl/4.html - link do wewnętrznej strony