Hevelianum w Gdańsku

Przedmiot działalności:

1. Przedmiotem działalności Hevelianum jest realizacja Programu zakładającego rewitalizację zespołu Fortu Góry Gradowej oraz zaadaptowanie go do czterech wiodących funkcji:

-edukacyjnej,

-rekreacyjnej,

-turystycznej

-społecznej.

 

2. Funkcja edukacyjna Hevelianum realizowana jest poprzez następujące działania:

 - upowszechnianie, promocję i popularyzację nauki, techniki i kultury,

- rozbudzanie ciekawości świata i pasji naukowych,

- wyjaśnianie praw rządzących przyrodą, natury otaczającej nas zjawisk i procesów przy pomocy naukowych narzędzi,

- promowanie zachowań i rozwiązań proekologicznych,

- tworzenie zaplecza edukacyjnego poszerzającego regionalną bazę edukacyjną,

- tworzenie zaplecza dydaktycznego na potrzeby szkolnictwa wyższego i zawodowego oraz realizację zadań wspierających rozwój polskiej nauki,

- promowanie przedsięwzięć innowacyjnych wykorzystujących wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych,

- tworzenie i wyrównywanie szans rozwoju oraz samorealizacji dzieci i młodzieży,

- aktywizację dorosłych, w tym seniorów, poprzez stworzenie możliwości rozwoju zainteresowań nauką i kulturą,

- propagowanie nowoczesnych metod nauczania na różnych poziomach kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem interaktywnych urządzeń i zajęć

- inicjowanie i wspieranie działań popularyzujących naukę w skali regionu i kraju,

- utrzymywanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami oraz organizacjami zajmującymi się upowszechnianiem, promocją i popularyzacją nauki, techniki i kultury.
 

3. Funkcja rekreacyjna Hevelianum realizowana jest poprzez następujące działania:

- ochronę przyrody, walorów krajobrazowych oraz wartości historycznych parku pofortecznego,

- realizację programu EKO-Hewelianum,

- uczestnictwo w badaniach naukowych w dziedzinie ochrony przyrody,

- kreowanie wizerunku parku pofortecznego jako miejsca spacerowo - wypoczynkowego oraz aktywnej rekreacji,

- rozwijanie infrastruktury wypoczynkowej pofortecznego parku,

- prowadzenie edukacji przyrodniczej oraz upowszechnianie wiedzy na temat walorów przyrodniczych parku pofortecznego.
 

4. Funkcja turystyczna Hevelianum realizowana jest poprzez następujące działania:

- ochronę zabytków architektury militarnej zespołu Fortu Góry Gradowej,

- rewaloryzację konserwatorską obiektów zabytkowych,

- uczestnictwo w badaniach naukowych w dziedzinie ochrony zabytków, rewaloryzacji konserwatorskiej i archeologii,

- prowadzenie edukacji historycznej oraz upowszechnianie wiedzy na temat zabytkowego zespołu Fortu Góry Gradowej oraz fortyfikacji miejskich,

- utrzymywanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz promocji i ochrony zabytków architektury militarnej,

- udostępnianie terenu i obiektów zespołu Fortu Góry Gradowej, w tym organizacja zwiedzania z przewodnikiem oraz sprzedaż pamiątek turystycznych,

- organizowanie imprez turystycznych.
 

5.  Funkcja społeczna Hevelianum realizowana jest poprzez następujące działania:

- podniesienie bezpieczeństwa w obrębie zespołu Fortu Góry Gradowej,

- aktywizację grup wykluczonych społecznie,

- realizację idei wolontariatu w zakresie zadań statutowych Centrum,

- inicjowanie akcji partnerskich ze szczególnym uwzględnieniem szkół i organizacji pozarządowych.