Biuletyn Informacji Publicznej

Hevelianum w Gdańsku

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

Zgodnie z ustawą (art. 10, ust.1) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego (wzór wniosku w wersji edytowalnej: wniosek o udostępnienie informacji publicznej).

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13, ust.2).
Jeżeli jest to niemożliwe, należy powiadomić wnioskodawcę w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.
Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku. 
Podmiot udostępniający informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:459
Treść wprowadził(a): Bućko Dominika, 2019-09-04 11:26:53
Treść wytworzył(a): [brak danych], 2018-05-15 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2019-03-27 11:04:59